Podmienky spracovania osobných údajov


Návštevou Webovej stránky a používaním Služieb vyjadrujete súhlas so Všeobecnými podmienkami

I. Základné ustanovenia

1. V týchto Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté pravidlá a zásady spracovania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti mediak, s. r. o., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 53 830 440, DIČ: 212 150 6563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77422/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“), poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.bystricak.sk (ďalej len „Služby“).

2. Kontaktné údaje spracovateľa sú:

 • Adresa: Poštová 1, 010 08 Žilina
 • Email:
 • Telefón: 0911 944 251

3. Prevádzkovateľ sa pri spracovaní osobných údajov používateľov Služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

5. Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, je každý používateľ Služieb Prevádzkovateľa.

6. Prevádzkovateľ vymedzil účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. novembra 2022 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

II. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje, ktoré mu poskytol Používateľ a to aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej Služby.

2. Používateľ poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi sám a na základe vlastného rozhodnutia, a zároveň potvrdzuje, že ním vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne. Používateľ súčasne potvrdzuje, že v prípade, ak má menej ako 16 rokov, mu bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

3. Účelom spracovania osobných údajov Používateľa je používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požaduje, alebo ku ktorej požaduje prístup, teda uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej Služby.

4. Účelom úzko spojeným s používaním Služieb sa rozumie aj analýza a štatistika týkajúca sa ich používania, ktorá Prevádzkovateľovi umožní skvalitňovať a optimalizovať svoje Služby a webovú lokalitu.

5. Spracovanie osobných údajov Používateľa je nevyhnutné na účel priameho marketingu, ktorý v súlade s recitálom 47 nariadenia predstavuje zároveň oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať poskytnuté osobné údaje aj na účel priameho marketingu - zasielanie emailových správ s komerčným obsahom.

6. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok rovnako vyjadruje Používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov na účel efektívnej marketingovej komunikácie, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto účelom, na základe čoho sa bude Používateľovi zobrazovať na webovej lokalite www.bystricak.sk predovšetkým tá reklama, ktorá je pre neho relevantná a vyhovuje jeho preferenciám v závislosti od jeho online aktivít.

Zmena preferencií spracovávania osobných údajov TU

7. Spracovanie osobných údajov Používateľa môže byť nevyhnutné aj na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa ako napríklad mimosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov Prevádzkovateľa, ochranu pred trestnou činnosťou, oznamovanie a preukazovanie trestnej činnosti a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri odhaľovaní trestnej činnosti a jej páchateľov, ochranu pred zneužitím služieb Prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti webovej lokality a informačnej infraštruktúry Prevádzkovateľa,

8. Spracovanie osobných údajov Používateľa na iný účel, ako na účel ovedený v týchto v Podmienkach, je Prevádzkovateľ oprávnený iba v prípade, že mu na to osobitne udelil Používateľ súhlas.

III. Rozsah spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľa len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania to nasledovne:

Služba „Newsletter“

 • emailová adresa
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality
 • údaje zo súborov cookies
 • IP adresa

Služba „Moje konto“

 • emailová adresa
 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • telefonický kontakt
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality
 • údaje zo súborov cookies
 • IP adresa

Služba „Anketa“

 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality

Ostatné služby vyžadujúce overenie

 • emailová adresa
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality

2. Prevádzkovateľ používa na webovej lokalite www.bystricak.sk súbory cookies. Používateľ vyjadruje používaním webovej lokality súhlas s použitím súborov cookies. Spracovaniu cookies môže kedykoľvek zabrániť zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Všetky informácie a zásady používania súborov cookies sú uvedené na stránke Zásady používania súborov cookies

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Spracovávané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Používateľa najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (odstránenie alebo anonymizovanie) osobných údajov Používateľa v zmysle nariadenia a zákona.

V. Ochrana spracovávaných osobných údajov

1. Spracovávanie osobných údajov Používateľa sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich ich bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným spracovávaním, nezákonným spracovávaním, náhodnou stratou, odstránením alebo poškodením.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje Používateľa v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom:

 • súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci
 • osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú technickú prevádzku služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom
 • osobám, ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú ochranu jeho služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom
 • osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a webovej lokality
 • osobám, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie Prevádzkovateľa
 • v prípade zmeny novému prevádzkovateľovi webovej lokality


VI. Práva používateľa

1. Práva a právne významné skutočnosti späté s ochranou osobných údajov Používateľa, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona
 • právo na odstránenie osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 Zákona
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa § 27 Zákona
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky


2. Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môže Používateľ vykonať na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi. Používateľ zároveň berie na vedomie, že ak bude jeho žiadosť podľa bodu VI. 1. týchto Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

3. Pred vybavením žiadosti Používateľa podľa bodu VI. 1. týchto Podmienok musí Prevádzkovateľ najskôr spoľahlivo overiť totožnosť Používateľa, aby nedošlo k zneužitiu jeho práv či osobných údajov.

VII. Záverečné ustanovenia

1. S týmito Podmienkami vyjadruje Používateľ súhlas zakliknutím príslušného políčka a následným odoslaním internetového formulára. Zakliknutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s Podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

2.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky zmeniť. Novú verziu Podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Používateľa upovedomí zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú Prevádzkovateľovi poskytol.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2022.