Osobitná kontrola v Banskobystrickom kraji prebehne 28.5.2015