Kremničania majú dôvod na radosť. Primátor tvrdí, že ide najlepšiu správu za posledné desaťročia


Foto: Kremničania majú dôvod na radosť. Primátor tvrdí, že ide najlepšiu správu za posledné desaťročia Foto: Facebook/Mesto Kremnica

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) bola úspešná pri získavaní zdrojov z eurofondov na dobudovanie kanalizácie v Kremnici a tiež na rozšírenie a intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd pri Hornej Vsi.

Napojenie domácností a nehnuteľností na verejnú kanalizáciu patrí k štandardom 21. storočia a z hľadiska rozvoja mesta, ale tiež kvality životného prostredia, má nezastupiteľnú úlohu. Ako konštatoval primátor Kremnice Martin Novodomec, je táto správa tou najlepšou za posledné desaťročia.

„Takto pred rokom Kremnica patrila k aglomeráciám, ktoré nemôžu byť dobudované z európskych peňazí, z rôznych administratívnych dôvodov. Ak by sme zostali pasívni, ako tomu bolo v minulosti, zostali by nám žumpy, ČOVky a „zapáchajúce“ potoky. Ale aktívnou a systematickou prácou, oslovovaním ministerstiev, rokovaním a vysvetľovaním skutočného stavu kanalizácie v meste sa podaril posun vpred. Kroky, ktoré sme podnikli,  sa ukázali ako správne a v 2. polovici minulého roka sa podarilo aglomeráciu Kremnica dostať medzi oprávnené subjekty na čerpanie eurofondov. Dnes sa všetci obyvatelia môžeme tešiť, že budeme mať v meste novú kanalizáciu a modernú čističku odpadových vôd,“ doplnil.Vlastníkom verejnej kanalizačnej siete v Kremnici je StVS. Ako povedal projektový manažér a zástupca riaditeľa investičného odboru spoločnosti Juraj Demian, dňa 12.4.2024 oficiálne dostali od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 11 904 475,45 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 12 939 647,23 eur.

„Odpadové vody od obyvateľov Kremnice a Hornej Vsi v súčasnosti vo veľkej miere ústia do Kremnického potoka formou oficiálnych nečistených výustí. Návrh kanalizácie vychádza z požiadavky na podchytenie týchto nečistených vyústení s konečným cieľom prepojenia dielčích kanalizácií a vytvorenia jednotnej kanalizačnej sústavy,“ doplnil s tým, že dobudovaním kanalizácie a následným celkovým napojením  už vybudovanej a novej kanalizácie do rekonštruovanej čistiarne odpadových vôd sa vytvorí ucelený systém kanalizácie. „Realizácia kanalizácie sa dotkne ulíc Kutnohorská, Ľ. Štúra, Továrenská,  P. Križku, J. Horvátha, Dolná a Československej armády.  Čistiareň odpadových vôd bude zásadným spôsobom modernizovaná a intenzifikovaná,“ konkretizoval Juraj Demian.

Doplnil, že ďalším krokom, ktorý bude teraz bezprostredne nasledovať, je podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. „Následne vyhlásime do 3 mesiacov verejné obstarávanie na zhotoviteľa a dozor stavebných prác v zmysle aktuálne platnej legislatívy. Po ukončení verejných obstarávaní začneme so samotnou realizáciou projektu. Vzhľadom na rozsah a náročnosť verejného obstarávania predpokladáme začiatok realizácie stavebných prác v priebehu roka 2025.“


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu